WORTAL KREATYWNY

NOWE MEDIA I AUDIOWIZUALIA

Świat mediów i szeroko rozumianych audiowizualiów, należą obecnie do najszybciej rozwijających się sektorów na świecie. Dynamiczny rozwój rynku medialnego – zwłaszcza jego cechy kulturotwórcze, aktywizujące współczesnego humanistę – oraz rola komunikacji medialnej wpływają bezpośrednio na jakość życia społeczno-kulturalnego i politycznego nowoczesnego społeczeństwa. Propozycja obszaru pojawiła się w naszej ofercie ze względu na szeroki wachlarz możliwości rozwijania drogi zawodowej w sektorze mediów i sztuk audiowizualnych. Podstawowym celem kształcenia jest wyjście naprzeciw nowym możliwościom, jakie daje nam obecnie rynek pracy. Cel i główny atut obszaru to gruntowna interdyscyplinarna edukacja z pogranicza wielu dziedzin sztuki, kultury, ale także biznesu.

Celem kształcenia w ramach obszaru Nowe media i audiowizualia jest wyposażenie absolwentów w umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnego dziennikarstwa, mediów internetowych i sztuk audiowizualnych, a także teoretyczne podstawy w ramach wymienionych dziedzin. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu historii i teorii mediów oraz sztuk audiowizualnych, będą też mieli okazję uczestniczyć w szeregu zajęć warsztatowych. Nasz absolwent będzie miał wiedzę z zakresu komunikowania medialnego i nauk społecznych (dziennikarstwo, komunikacja, medioznawstwo), praktycznej znajomości funkcjonowania rynku audiowizualnego i medialnego.

Wiedza

- wiedza teoretyczna (np. wiedza o mediach, wiedza o sztuce audiowizualnej, dziennikarstwo kulturalne) i praktyczne (znajomość funkcjonowania świata współczesnych mediów) jako baza rzetelnego wykształcenia i praktyki (doświadczenie zdobyte podczas studiów)

- wiedza ogólna - przedmioty ogólne związane są z filozofią, komunikacją, sztuką audiowizualną i mediami w kontekście kultury współczesnej

- wiedza specjalistyczna - przedmioty kierunkowe dotyczą szerokiego spektrum zjawisk kultury, sztuki, mediów i komunikacji społecznej, funkcjonowania instytucji kultury oraz organizacji i realizacji projektów w różnych obszarach kultury

​przykładowe przedmioty z zakresu wiedzy ogólnej:

- filozofia / filozoficzne podstawy nauk o kulturze,

- nurty i tendencje we współczesnej kulturze,

- nauka o obrazie / ikonosfera współczesności,

- wybrane zagadnienia sztuki współczesnej,

- współczesna kultura audiowizualna,

- intermedialność sztuk,

- teoria kultury, literatury, mediów, filmu, muzyki (wybrane zagadnienia),

- współczesny rynek kultury i sztuki,

przykładowe przedmioty z zakresu wiedzy specjalistycznej:

- komunikacja i język,

- współczesne systemy medialne,

- wybrane nurty estetyki współczesnej,

- estetyka mediów, elementy krytyki artystycznej,

- dziennikarstwo kulturalne,

- public relations,

- współczesne media,

- psychologia w mediach,

- funkcjonowanie mediów,

- komunikacja międzykulturowa,

- metody prowadzenia negocjacji i dyskursu polityczno-kulturowego

Łączenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej z kształceniem kompetencji w zakresie:

- prowadzenia kampanii społecznych i promocyjnych,

- organizowanie projektów, tzw. eventów, konferencji,

- zarządzanie procesami komunikacyjnymi,

- wykorzystywanie społecznej, kulturowej, opiniotwórczej i kulturotwórczej roli mediów

Słuchacz tego kierunku poznaje rynek mass mediów, uczy się planowania i organizowania kampanii promocyjnych, nawiązywania i utrzymywania relacji z mediami, przygotowywania materiałów promocyjnych.

Umiejętności

Studenci będą kształcić umiejętności praktyczne  w zakresie projektowania i realizacji przedsięwzięć o charakterze medialnym i kulturotwórczym (praca w instytucjach kultury, koncernach medialnych, działalność pozainstytucjonalna, współpraca z: mediami, artystami, uczestnikami kultury, samorządami terytorialnymi, wybranymi podmiotami gospodarczymi itp.)

Studenci zapoznają się z najnowszymi metodami działania w obszarze mediów i sztuk audiowizualnych i zdobędą doświadczenie dzięki praktykom, warsztatom, projektom studenckim (realizowane w ramach programu studiów z założeniem współpracy z partnerami – lokalne środowisko, instytucje i stowarzyszenia działające na rzecz kultury, media, samorząd terytorialny, partnerzy biznesowi itp.)

Kompetencje – tworzenie zespołów projektowych, umiejętność określenia priorytetów i adresatów podejmowanych działań, analizowanie na bieżąco szans i zagrożeń realizowanych działań, krytyczna analiza zjawisk kulturalnych, interpretacja zjawisk artystycznych, promocja uczestnictwa w kulturze, promocja sztuki, edukacja społeczna w zakresie współczesnych mediów, tzw. umiejętności miękkie - równie ważne jak wiedza merytoryczna, doświadczenie i znajomość języków - umiejętności psychospołeczne, kreatywność, dynamizm działania, komunikatywność, inicjatywa, nastawienie na współpracę, korzystanie z efektów pracy grupowej, zarządzanie czasem i diagnozowanie aktualności realizowanych celów, umiejętność całościowego myślenia o realizowanej działalności

Języki obce

Studia pierwszego stopnia wyposażają absolwenta w kompetencje językowe na poziomie B2. W przypadku części przedmiotów wskazana jest znajomość języka angielskiego pozwalająca na rozumienie tekstów naukowych i popularno-naukowych i filmów w oryginalnej wersji językowej. Wykorzystywane w dydaktyce nowoczesne i aktywne metody kształcenia (specjalistyczne laboratorium językowe, uzupełnianie zajęć z lektorem ćwiczeniami realizowanymi poprzez platformę e-learningową „e-WSG”), a także możliwości posługiwania się językiem obcym w trakcie kontaktów z zagranicznymi wykładowcami oraz studentami, w tym w ramach programu Erasmus+ sprawią, że absolwent będzie wykazywał się znajomością wybranego języka obcego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację z uwzględnieniem słownictwa branżowego. Preferowany jest język  angielski, istnieje także możliwość nauki języka niemieckiego i rosyjskiego.

Umiędzynarodowienie studiów

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendium w ramach programu ERASMUS.

Ponadto uczelnia organizuje specjalne wykłady przygotowywane przez Visiting Professors – naukowców z ośrodków europejskich.

Wykaz przedmiotów

- Hipertekst i literatura interaktywna,

- Poetyka nowych gatunków medialnych,

- Kultura języka i sztuka wystąpień publicznych,

- Etyka komunikacji medialnej,

- Social media,

- Netykieta,

- Warsztaty dziennikarskie,

- Estetyka nowych mediów,

- Gatunki filmowe i telewizyjne

Praktyki i staże

Student może odbyć praktykę branżową w dowolnym podmiocie gospodarczym lub instytucji, pod warunkiem, że jej działalność odpowiada treściom kształcenia na obszarze studiów Nowe media i audiowizualia. Polecane miejsca praktyk: publiczne i niepubliczne instytucje kultury i sztuki; organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia działające w sferze przemysłów kreatywnych (audiowizualia, nowe media, kultura, sztuka, itp.); redakcje wydawnictw, czasopism, telewizji, radio - media tradycyjne i internetowe;  studia fotograficzne, telewizyjne; agencje reklamowe; biura festiwalowe i biura promocji; firmy impresaryjne; administracja samorządowa, instytucje międzynarodowe związane z integracją europejską (np. działy zajmujące się rzecznictwem prasowym wydarzeń kulturalnych, organizacją kampanii medialnych, społecznych, promocyjnych, doradztwem w zakresie kultury, np. organizacja przestrzeni, reklama, PR).

Zajęcia eksperckie

Dla zajęć obszarowych przewidziano przede wszystkim praktyczne formy realizacji. Aplikacyjność studiów zwiększy się także poprzez kontakty z partnerami zewnętrznymi i wykorzystanie systemu współpracy wewnętrznej, m.in. z Akademicką Przestrzenią Kulturalną i Wydawnictwem WSG. Zajęcia na studiach prowadzone są w interaktywnej formie: ćwiczeń, warsztatów i wykładów multimedialnych. Wykładowcy dobrani są wyłącznie spośród specjalistów posiadających wieloletnią praktykę.

Szkolenia i certyfikaty

Bogata oferta studiów podyplomowych i szkoleń umożliwia studentom dalsze kształcenie. Warto zwrócić uwagę na propozycje z zakresu pozyskiwania i obsługi funduszy europejskich, komunikacji interpersonalnej, negocjacji w biznesie, teorii organizacji i zarządzania, ABC przedsiębiorczości, etyki w biznesie oraz różnego rodzaju szkoleń i kursów językowych.

Uprawnienia zawodowe

- doradztwo – w zakresie zarządzania instytucjami kultury, w zakresie przygotowywania ofert projektowych, w zakresie pozyskiwania środków finansowych

- szkolnictwo – po zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych

Miejsca i stanowiska pracy

- publiczne instytucje kultury,

- fundacje i stowarzyszenia,

- edukacja kulturalna, promocja kultury, organizacja życia kulturalnego,

- redakcje wydawnictw, czasopism, telewizji, radia (tradycyjne i internetowe),

- centra kultury i sztuki,

- biura festiwalowe,

- public media relations (rzecznictwo prasowe instytucji kulturalnych, organizacja kampanii medialnych, społecznych, promocyjnych, doradztwo w zakresie kultury, np. organizacja przestrzeni, reklama, PR),

- „mediacja kulturowa” (pośrednictwo między społecznościami zróżnicowanymi etnicznie lub społecznie),

- samodzielna działalność w sferze kultury

Ścieżki kariery

- szkolenia,

- wolontariat,

- realizacja grantów, stypendiów,

- współpraca z instytucjami oddolnymi np. Obserwatoria Kultury,

- samorządowymi, biznesowymi

Zasady Rekrutacji

Szczegółowe informacje dotyczące czesnego, dofinansowania oraz procesu rekrutacji znajdują się na stronie www.oferta.byd.pl

© 2016 Wyższa Szkoła Gospodarki
  • Facebook