WORTAL KREATYWNY

FOTOGRAFIA I TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Celem kształcenia w ramach obszaru Fotografia i techniki multimedialne jest wyposażenie absolwentów w umiejętności praktyczne z zakresu fotografii cyfrowej i analogowej, grafiki komputerowej oraz technik multimedialnych, a także teoretyczne podstawy, niezbędne tak w krytyce artystycznej, jak i dokonywaniu oceny własnych prac. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu historii i teorii fotografii, a także będą mieli okazję uczestniczyć w szeregu zajęć warsztatowych, na których będą mieli okazję pogłębiać już posiadane i zdobywać zupełnie nowe umiejętności.

Wiedza

Student zdobędzie wiedzę z zakresu podstaw komunikacji społecznej oraz miejsca w jej obrębie fotografii. Pozna relacja między fotografią a innymi mediami. Opanuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu fotografii reklamowej. Posiądzie wiedzę dotyczącą Historii i teorii fotografii. Nauczy się podstaw estetyki które pozwolą mu na krytyczne spojrzenie zarówno na własne prace jak i na twórczość innych.

Umiejętności

Student zdobędzie umiejętności praktyczne związane ze stosowaniem różnorodnych technik fotograficznych, a także cyfrową obróbką zdjęć. Pozna tajniki fotografii cyfrowej i analogowej. Opanuje podstawy grafiki komputerowej i technik multimedialnych.

Języki obce

Nauka języka angielskiego (możliwość także dodatkowej nauki języków: niemieckiego, rosyjskiego) zgodnie z ustaleniami Studium Języków Obcych dla studiów kulturoznawczych – z uwzględnieniem słownictwa branżowego.

W przypadku części przedmiotów wskazana jest znajomość języka angielskiego pozwalająca na rozumienie tekstów naukowych i popularno-naukowych, filmów w oryginalnej wersji językowej, a także obsługi programów do obróbki graficznej fotografii.

Umiędzynarodowienie studiów

Studenci mają możliwość w trakcie studiów wyjazdu na stypendnium w ramach programu ERASMUS.

Oprócz tego uczelnia organizuje specjalne wykłady przygotowywane przez tak zwanych “Visiting Professor” – specjalistów w swojej dziedzinie pochodzących z różnych Europejskich krajów.

Wykaz przedmiotów

Przykładowe przedmioty: Techniki fotograficzne; Studium portretu; Warsztat fotografii mody; Warsztat fotografii okolicznościowej; Makrofotografia; Scenografia; Historia fotografii.

Przygotowanie praktyczne

Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów zawodowych kładzie szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: zajęcia z nauczycielami z doświadczeniem w danej branży, spotkania z ekspertami, organizację wydarzeń branżowych, możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia projektowe i laboratoryjne (w salach bogato wyposażonych w profesjonalną aparaturę), warsztaty  oraz obligatoryjne praktyki zawodowe.

Studentów obszaru fotografia i techniki multimedialne obowiązuje udział w dwóch plenerach fotograficznych (na zakończenie IV i V semestru). Sugerowane jest, aby w ramach przedmiotu „projekt dyplomowy” (element profilu dyplomowania) studenci przygotowywali projekt fotograficzny (fotografia artystyczna, reporterska itd.) lub popularyzatorski na temat fotografii (lub jej konkretnego rodzaju itd.). Prowadzącymi zajęcia warsztatowe i laboratoryjne w ramach obszaru są osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży – specjaliści z zakresu fotografii artystycznej, reklamowej, reporterzy itd.

Opieka 

Realizację praktyk nadzorują: Koordynator ds. kształcenia praktycznego oraz opiekunowie praktyk w Instytucie. W nawiązaniu kontaktu z miejscem odbywania praktyk pomaga również Biuro Kształcenia Praktycznego.

Doświadczenie zawodowe i zaliczenie praktyk

Osoby pracujące lub prowadzące własną działalność gospodarczą uzyskują możliwość  zaliczenia efektów kształcenia praktyk na podstawie zdobytego doświadczenia zawodowego.

Student ma możliwość rozwoju umiejętności i nabywania kompetencji w ramach praktyk nadprogramowych (krajowych i zagranicznych).

Praktyki i staże

Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem integracji nabywanych umiejętności praktycznych z wiedzą i kompetencjami społecznymi.

Liczba punktów ECTS

Studenci w toku kształcenia odbywają praktyki:

- Praktykę „Kompetencje pracownicze” realizowaną do końca I roku studiów, uzyskując min. 6 punktów ECTS;

- Praktykę branżową, realizowaną w kolejnych latach zgodnie z planem studiów, uzyskując min. 12 punktów ECTS.

Część praktyk może odbywać się w sposób zdalny lub projektowy.

Miejsca praktyk

Studenci mogą odbywać praktyki w: instytucjach kultury i sztuki wykorzystujących w swej działalności fotografię i nowe media, media publiczne i komercyjne, podmioty działające w sferze tzw. przemysłów kultury (przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe), wydawnictwach, agencjach reklamowych, zakładach fotograficznych.

Praktyki nadprogramowe

Studenci mają także możliwość odbycia obligatoryjnych lub nadprogramowych międzynarodowych praktyk w ramach programu ERASMUS np. we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

Zajęcia eksperckie

Zajęcia w ramach obszaru prowadzone są przez ekspertów-praktyków, w tym uznane postaci ze świata fotografii (artyści, teoretycy, dokumentaliści itd.).

Szkolenia i certyfikaty

Wskazane są różnego rodzaju szkolenia i warsztaty pogłębiające umiejętności praktyczne z zakresu fotografii (cyfrowej, analogowej, obróbki komputerowej fotografii itd.) oraz z zakresu dziennikarstwa, reklamy oraz public relations i marketingu.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci obszaru to osoby przygotowane do praktycznego i teoretycznego zajmowania się fotografią. Będą oni mogli znaleźć zatrudnienie w mediach różnego typu (szczególnie prasa i Internet), agencjach prasowych jako fotoreporterzy, agencjach reklamowych i marketingowych, zakładach i pracowniach fotograficznych jako fotograficy i artyści - fotograficy, a także w instytucjach kultury jako prowadzący zajęcia z zakresu fotografii.

Uprawnienia zawodowe

Ukończenie studiów, tj. zaliczenie wszystkich wymaganych przedmiotów potwierdzone uzyskaniem właściwej liczby punktów ECTS oraz właściwej średniej, napisanie oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy seminaryjnej dyplomowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu.

Dodatkowe uprawnienia możliwe są do zdobycia za sprawą uczestnictwa w odpowiednich kursach, studiach podyplomowych, szkoleniach lub po zdaniu wymaganych egzaminów.

Miejsca i stanowiska pracy

Przewiduje się, że absolwent Przemysłów Kreatywnych obszaru fotografia i techniki multimedialne będzie mógł znaleźć zatrudnienie między innymi w:

- redakcjach gazet i czasopism o zasięgu lokalnym, regionalnym lub ogólnopolskim jako fotoreporter,

- galeriach sztuki, zwłaszcza sztuki współczesnej jako specjalista z zakresu fotografii,

- zakładach i pracowniach fotograficznych jako fotograficy lub artyści-fotograficy,

- agencjach reklamowych jako specjaliści od fotografii reklamowej,

- instytucjach kultury takich jak domy kultury, biblioteki i innych prowadzących działalność z zakresu edukacji artystycznej jako instruktorzy nauki technik fotograficznych itd.

Ścieżki kariery

Zgodne z miejscem i stanowiskiem pracy.

Uzupełnienie wykształcenia

Absolwent/absolwentka obszaru fotografia i techniki multimedialne na kierunku kulturoznawstwo może podjąć studia drugiego stopnia na dowolnie wybranym kierunku i uczelni w kraju i za granicą. Sugerowane jest dalsze kształcenie na pokrewnej specjalności na kierunku studiów kulturoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika lub edukacja artystyczna.

Dzięki wprowadzeniu systemu punktacji ECTS istnieje możliwość wyjazdów zagranicznych już w trakcie studiów pierwszego stopnia do uczelni partnerskich oraz możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia na wybranym kierunku i uczelni w krajach Unii Europejskiej.

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje dotyczące czesnego, dofinansowania oraz procesu rekrutacji znajdują się na stronie www.oferta.byd.pl

© 2016 Wyższa Szkoła Gospodarki
  • Facebook