WORTAL KREATYWNY

ZARZĄDZANIE KULTURĄ

Studia nagrodzone w prestiżowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 roku!

Przemysły kultury należące do dziedzin produkcji zdematerializowanej mają ogromny potencjał rozwojowy, osiągając przy tym wysoką rentowność, kreując nowe zawody i nowe miejsca pracy. Kultura traktowana jest dziś jako jeden  z najważniejszych czynników konkurencyjności w organizacjach. Nowocześnie wykształcony menedżer nabędzie umiejętności wykorzystania kultury jako jednego z najskuteczniejszych czynników promocji miast, regionów i kraju. Poznając europejskie rozwiązania w zakresie zarządzania kulturą absolwent będzie miał możliwość dostosowania ich do potrzeb własnej działalności. Studenci wyposażeni zostaną zarówno w wiedzę teoretyczną jak i praktyczną  wyrażającą się w strategicznej świadomości przyszłych menedżerów, kompetentnej  analizie sytuacji, podejmowaniu decyzji z uwzględnieniem celów i specyfiki działalności kulturalnej.

Program studiów

Studenci Przemysłów Kreatywnych posiadają szczególną, interdyscyplinarną bazę, dzięki której mogą sprawnie funkcjonować w obszarze praktyki zarządzania w kulturze. Absolwent uzyska wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację poszczególnych zjawisk kultury, również dotyczącą mechanizmów działania wolnego rynku, działalności organów publicznych oraz ich wpływu na właściwą organizację i przebieg życia kulturalnego.

Opanowanie umiejętności interpersonalnych jest niezbędnym elementem pracy menedżera kultury. Znaczna część zajęć z obszaru „zarządzanie kulturą” prowadzonych jest w formie ćwiczeń, warsztatów, projektów, które uwzględniają kształcenie kompetencji społecznych, pracy w zespole i z zespołem. Poza zajęciami dydaktycznymi WSG oferuje studentom możliwość uczestnictwa w koncertach i festiwalach, a także w imprezach kulturalnych odbywających się w samej uczelni. Studenci uzyskają także możliwość organizowania wydarzeń w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG oraz współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Wiedza

Prócz wiedzy pozwalającej na głębsze rozumienie procesów kulturowych zachodzących we współczesnym społeczeństwie, w toku studiów przewidziano treści programowe obejmujące w szczególności te zagadnienia, które są praktycznie przydatne dla przyszłego menedżera. Dotyczą one m.in. wiedzy z zakresu zarządzania, sposobów pozyskiwania środków na działalność kulturalną, promocji kultury, etykiety menedżera i technik negocjacji. Student zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu mechanizmów wolnego rynku, ich wpływu na właściwą organizację życia kulturalnego. Studenci wyposażeni zostaną również w wiedzę z zakresu formalnoprawnych podstaw działalności gospodarczej, co z kolei ułatwi im realizację zawodowych aspiracji realiach polityki wolnorynkowej i nowoczesnego postindustrialnego społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy.

Umiejętności

W ramach obszaru „zarządzanie kulturą” studenci zdobywają:

- umiejętność innowacyjnego i interdyscyplinarnego podejścia do procesów zarządzania w kulturze;

- umiejętność pracy w grupie przy realizacji projektów kulturalnych;

- umiejętność stworzenia skutecznej strategii pozyskiwania sponsorów oraz funduszy z innych źródeł;

- umiejętności tworzenia oferty kulturalnej, strategii marketingowej wydarzeń kulturalnych, kreowania i zastosowania innowacyjnych narzędzi marketingu kultury;

- umiejętność analizy rynku, zachowań konsumenckich na rynku kultury;

- wiedzę i umiejętności z zakresu finansowania kultury;

- umiejętność identyfikowania i prognozowania kierunków zmian w polityce kulturalnej dla tworzenia strategii zarządzania w działalności kulturalnej;

- umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi umiejętność prowadzenia skutecznych negocjacji.

Języki obce

Nauka języka angielskiego (możliwość także dodatkowej nauki języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego) zgodnie z ustaleniami Studium Języków Obcych dla kierunku studiów z uwzględnieniem słownictwa branżowego.

Umiędzynarodowienie studiów

Dydaktyka i działalność studentów nie będzie ograniczać się jedynie do funkcjonowania na rynku lokalnym. Dzięki wprowadzeniu systemu punktacji ECTS istnieje możliwość wyjazdów zagranicznych już w trakcie studiów pierwszego stopnia do uczelni partnerskich oraz możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia na wybranym kierunku i uczelni w krajach Unii Europejskiej. Studenci mają także  możliwość kształcenia się w ośrodkach zagranicznych współpracujących z naszą uczelnią (szczególnie z Uniwersytetem we Frankfurcie nad Menem i Hochschule w Heilbronn) w ramach programu Erasmus.

Wykaz przedmiotów

Wykaz przykładowych przedmiotów obszaru „zarządzanie kulturą”:

- Finansowanie działalności kulturalnej;

- Przedsiębiorczość w kulturze;

- Marketing w kulturze;

- Public relations;

- Zarządzanie placówką kultury;

- Podstawy organizacyjno-prawne działalności kulturalnej;

- Techniki negocjacji

Przygotowanie praktyczne

Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów zawodowych kładziemy szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: zajęcia z nauczycielami z doświadczeniem w danej branży, spotkania z ekspertami, organizację wydarzeń branżowych, możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia projektowe i laboratoryjne oraz obligatoryjne praktyki zawodowe.

Katedra Przemysłów Kreatywnych współpracuje z wieloma ośrodkami kulturalnymi w regionie, instytucjami kultury, także z podmiotami działającymi w sferze tzw. przemysłów kultury – przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi. Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG stała się ważnym miejscem aktywności studenckiej w regionie, integrującym także środowiska twórców, menedżerów  i animatorów kultury.

Opieka  

Realizację praktyk nadzorują: Koordynator ds. kształcenia praktycznego oraz opiekunowie praktyk w Instytucie. W nawiązaniu kontaktu z miejscem odbywania praktyk pomaga również Biuro Kształcenia Praktycznego.

Doświadczenie zawodowe i zaliczenie praktyk

Osoby pracujące lub prowadzące własną działalność gospodarczą uzyskują możliwość  zaliczenia efektów kształcenia praktyk na podstawie zdobytych doświadczeń zawodowych.

Student ma możliwość rozwoju umiejętności i nabywania kompetencji w ramach praktyk nadprogramowych (krajowych i zagranicznych).

Praktyki i staże

Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem integracji nabywanych umiejętności praktycznych z wiedzą i kompetencjami społecznymi.

Liczba punktów ECTS

Studenci w toku kształcenia odbywają praktyki:

- Praktykę „Kompetencje pracownicze” realizowaną do końca I roku studiów, uzyskując min. 6 punktów ECTS;

- Praktykę branżową, realizowaną w kolejnych latach zgodnie z planem studiów, uzyskując min. 12 punktów ECTS.

Część praktyk może odbywać się w sposób zdalny lub projektowy.

Miejsca praktyk

Studenci mogą odbywać praktyki w: ośrodkach kulturalnych, instytucjach kultury, podmiotach działających w sferze tzw. przemysłów kultury (przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe), firmach impresaryjnych, wydawnictwach, mediach publicznych i komercyjnych, placówkach kulturalno-oświatowych, administracji państwowej i samorządowej realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki, oraz ośrodkach naukowo-badawczych, instytucjach międzynarodowych związanych z integracją europejską.

Praktyki nadprogramowe

Studenci mają także możliwość odbycia obligatoryjnych lub nadprogramowych międzynarodowych praktyk w ramach programu ERASMUS np. we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

Zajęcia eksperckie

Oprócz wiedzy zdobytej w toku ściśle określonego programu kształcenia student będzie miał możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach fakultatywnych, w spotkaniach z ekspertami i praktykami życia kulturalnego z Polski i z zagranicy (m.in. z Marią Błaszczak, Henrykiem Martenką, prof. Thomasem Bezoldem, prof. Rafaelą Henze) , a także w wykładach, projektach badawczych, konsultacjach i debatach organizowanych w ramach Regionalnego Obserwatorium Kultury. Ponadto przewidziano wzmocnienie aplikacyjności studiów poprzez kontakty z partnerami zewnętrznymi i wykorzystanie systemu współpracy z Akademicką Przestrzenią Kulturalną.

Szkolenia i certyfikaty

Studenci maja możliwość dalszego kształcenia w ramach szerokiej oferty studiów podyplomowych i szkoleń (np. związanych z pozyskiwaniem i obsługą funduszy europejskich, komunikacją interpersonalną, negocjacjami w biznesie, teorią organizacji i zarządzania, reklamą oraz obsługą techniczną, przedsiębiorczością oraz innych).

Uprawnienia zawodowe

Ukończenie studiów, tj. zaliczenie wszystkich wymaganych przedmiotów potwierdzone uzyskaniem właściwej liczby punktów ECTS oraz właściwej średniej, napisanie oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy seminaryjnej dyplomowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu. Dodatkowe uprawnienia możliwe są do zdobycia za sprawą uczestnictwa w odpowiednich kursach, studiach podyplomowych, szkoleniach lub po zdaniu wymaganych egzaminów.

Miejsca i stanowiska pracy

- prowadzenie własnej firmy impresaryjnej;

- pracownik/pracowniczka organizacji pozarządowej – fundacji lub stowarzyszenia działającego w sferze kultury;

- pracownik/pracowniczka instytucji kultury i sztuki;

- pracownik/pracowniczka wydawnictwa, mediów publicznych i komercyjnych,

- pracownik/pracowniczka placówek kulturalno-oświatowych;

- pracownik/pracowniczka administracji państwowej i samorządowej realizującej zadania z zakresu kultury i sztuki;

- pracownik/pracowniczka instytucji oraz firm na stanowisku odpowiedzialnym za organizację wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalnych;

- pracownik/pracowniczka ośrodków naukowo-badawczych;

- pracownik/pracowniczka firm impresaryjnych;

- pracownik/pracowniczka instytucji międzynarodowych, związanych z integracją europejską, w szczególności w zakresie kultury.

Ścieżki kariery

Specyfika zarządzania w działalności kulturalnej wymaga wielowymiarowych, interdyscyplinarnych umiejętności, wciąż rzadkich na rynku pracy. W warunkach gospodarki rynkowej rosną wymagania stawiane współczesnemu menedżerowi kultury – rozwijania umiejętności pozyskiwania funduszy z różnych źródeł, doskonalenia wiedzy z zakresu zarządzania marketingowego, niezbędnej także w efektywnej współpracy ze sponsorami. Ponadto działalność w przemysłach kultury coraz częściej jest dziś postrzegana jako kapitał w rozwoju społeczno-gospodarczym państw i regionów. Efektywne gospodarowanie tym kapitałem jest wciąż umiejętnością poszukiwaną w ramach wielu innych sektorów branżowych, także pośrednio powiązanych z kulturą.

Uzupełnienie wykształcenia

Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo lub pokrewnych, studiach podyplomowych, a także kursach i szkoleniach specjalistycznych zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje dotyczące czesnego, dofinansowania oraz procesu rekrutacji znajdują się na stronie www.oferta.byd.pl

© 2016 Wyższa Szkoła Gospodarki
  • Facebook