WORTAL KREATYWNY

GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIA

Celem kształcenia w ramach obszaru Grafika komputerowa i multimedia jest przygotowanie kadr informatycznych o dodatkowych kompetencjach w zakresie tworzenia użytkowej grafiki komputerowej. Grafika komputerowa oraz technologia poligraficzna są bardzo ważną częścią przemysłu reklamowego oraz wydawniczego. Obecne możliwości oprogramowania graficznego oraz stopień informatyzacji współczesnej poligrafii powoduje, że na rynku istnieje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych informatyków, wyspecjalizowanych w zakresie współczesnych multimediów i oprogramowania oraz sprzętu wykorzystywanego do tworzenia różnych form prezentacji produktu. Celem kształcenia w ramach obszaru Grafika komputerowa i multimedia jest przygotowanie specjalistów w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych we wspomaganiu procesów twórczych w różnych gałęziach gospodarki.

Program studiów

Program studiów przewiduje przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe. Przedmioty te realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, lektoratów, e-learningu, seminariów dyplomowych oraz konsultacji. Ponadto studenci mogą rozszerzać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w działaniach wielu kół naukowych, funkcjonujących w ramach Uczelni.

Wiedza

Na studiach inżynierskich w obszarze Grafika komputerowa i multimedia student uzyska wiedzę w zakresie:

- poznania specyficznych systemów informatycznych stosowanych w nowoczesnej poligrafii i branży związanej z multimediami;

- grafiki rastrowej i wektorowej, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z technikami cyfrowymi;

- technik zarządzania kolorem, cyfrowego składu tekstu, obsługi i efektywnego wykorzystania skanerów oraz aparatów cyfrowych;

- obróbki grafiki 2D i 3D oraz sekwencji video;

- przetwarzania dźwięku;

- pracy w studio nagrań oraz pracowni fotografii cyfrowej;

- kompetencji humanistycznych, takich jak estetyka i sztuka;

- programowania strukturalnego i obiektowego;

- projektowania i budowy baz danych;

- sieci komputerowych (z elementami CCNA i CCNP);

- grafiki komputerowej;

- inżynierii oprogramowania.

Umiejętności

Na studiach inżynierskich w obszarze Grafika komputerowa i multimedia student uzyska umiejętności w zakresie:

- praktycznych aspektów estetyki i sztuki;

- obsługi i efektywnego wykorzystania skanerów oraz aparatów cyfrowych;

- przetwarzania dźwięku;

- pracy w studio nagrań oraz pracowni fotografii cyfrowej;

- programowania strukturalnego i obiektowego.

Języki obce

W ramach toku studiów student ma możliwość wyboru języka obcego, jednak w ramach tego obszaru preferowany jest język angielski, będący podstawowym językiem komunikacji w branżach inżynierskich. Poza kształceniem językowym, realizowanym w ramach lektoratów, student zapoznaje się również ze specyficznym słownictwem technicznym z dziedziny informatyki, w ramach przedmiotów związanych z sieciami komputerowymi i programowaniem.

Umiędzynarodowienie studiów

Studenci kierunków prowadzonych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy mogą wyjeżdżać na staże zagraniczne w ramach różnych programów, między innymi najpopularniejszego ERASMUS-a. Stopniowo, dla studentów którzy wykażą taką chęć, organizowane są zajęcia w języku angielskim. Ponadto organizowane są zagraniczne wyjazdy studialne. Istotnym aspektem umiędzynarodowienia środowiska studenckiego jest fakt rosnącej liczby studentów z zagranicy, podejmujących studia na kierunkach technicznych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Wykaz przedmiotów

- Podstawy typografii;

- Materiałoznawstwo poligraficzne;

- Skład tekstu i DTP;

- Edycja i tworzenie grafiki rastrowej;

- Elementy składu tekstu;

- Estetyka i podstawy plastyki;

- Wybrane zagadnienia z fotografiki cyfrowej;

- Wprowadzenie do poligrafii;

- Warsztaty fotografii cyfrowej;

- Technologie multimedialne;

- Technologie internetowe;

- Wstęp do technologii mobilnych;

- Komputerowe wspomaganie projektowania.

Przygotowanie praktyczne

Zgodnie z profilem kształcenia, program wyższych studiów zawodowych kładzie szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest poprzez: zajęcia z nauczycielami z doświadczeniem w danej branży, spotkania z ekspertami, organizację wydarzeń branżowych, możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia projektowe i laboratoryjne (w salach bogato wyposażonych w profesjonalną aparaturę) oraz obligatoryjne praktyki zawodowe. W ramach toku studiów, studenci realizować będą zespołowe przedsięwzięcie informatyczne oraz pracę dyplomową (według metodologii projektowej), najczęściej na potrzeby partnerów Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Partnerzy (wybrani): CISCO, ASUS, Atos Origin, Slican, Vivid Games, PESA SA, PZMOT, MOBICA.

Opieka

Realizację praktyk nadzorują: Koordynator ds. kształcenia praktycznego oraz opiekunowie praktyk w Instytucie. W nawiązaniu kontaktu z miejscem odbywania praktyk pomaga również Biuro Kształcenia Praktycznego.

Doświadczenie zawodowe i zaliczenie praktyk

Osoby pracujące lub prowadzące własną działalność gospodarczą uzyskują możliwość zaliczenia efektów kształcenia praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego. Student ma możliwość rozwoju umiejętności i nabywania kompetencji w ramach praktyk nadprogramowych (krajowych i zagranicznych).

Praktyki i staże

Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem integracji nabywanych umiejętności praktycznych z wiedzą i kompetencjami społecznymi.

Liczba punktów ECTS

Studenci w toku kształcenia odbywają:

- Praktykę „Kompetencje pracownicze”, realizowaną do końca I roku studiów, uzyskując min. 6 punktów ECTS;

- Praktykę inżynierską, realizowaną w kolejnych latach zgodnie z planem studiów, uzyskując min. 12 punktów ECTS.

Część praktyk może odbywać się w sposób zdalny lub projektowy.

Miejsca

Miejsca odbywania praktyk: przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego, instytuty badawcze, placówki oświatowe, działy grafiki w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego, agencjach marketingowych, drukarniach, studio nagrań i inne.

Praktyki nadprogramowe

Studenci mają także możliwość odbycia obligatoryjnych lub nadprogramowych, międzynarodowych praktyk w ramach programu ERASMUS, np. we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

Zajęcia eksperckie

W programie studiów przewidziane są zajęcia eksperckie, które prowadzone są przez specjalistów z danej branży z kraju i zagranicy. Ponadto cała kadra naukowo-dydaktyczna prowadząca zajęcia legitymuje się znaczącym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, posiada duże uznanie w kraju i za granicą. Są to autorzy wielu publikacji krajowych, jak i zagranicznych, członkowie towarzystw naukowych, uznani eksperci, konsultanci i doradcy z wielu dyscyplin naukowych. Zasadniczy człon tej kadry stanowią praktycy, bezpośrednio zatrudnieni, bądź współpracujący z wiodącymi zakładami pracy z regionu.

Szkolenia i certyfikaty

W ramach oferty Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG, dla studentów i absolwentów kierunków technicznych dostępny jest szereg szkoleń, zwiększających zarówno kompetencje techniczne, jak i tak zwane kompetencje miękkie, które są niemniej ważne na dzisiejszym rynku pracy, jak konkretne umiejętności inżynierskie.

Szczególnie polecane dla studentów:

- CISCO CCNP (istnieje również możliwość realizacji szkolenia CCNA);

- Programowanie urządzeń mobilnych (technologia Windows i Google Android);

- Sterowniki PLC oraz procesory ARM w nowoczesnym sterowaniu i akwizycji danych.

Dodatkowe kompetencje

W ramach studiowania kierunku Informatyka na poziomie I stopnia możliwe jest równoległe podjęcie studiów na kierunku Mechatronika. Pozwoli to na wzbogacenie kompetencji kandydata o zagadnienia z zakresu mechaniki, automatyki, elektroniki. Połączenie kompetencji z zakresu sieci komputerowych i programowania z zakresem kompetencji mechatronicznych pozwala absolwentowi na zbudowanie istotnej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy. Program dwudyplomowy jest specjalną ofertą Wyższej Szkoły Gospodarki. Na bazie kierunku realizowany jest obszar kształcenia, którego wyboru student dokonuje według własnych preferencji. Jeśli student zdecyduje się na studiowanie dwóch kierunków równolegle, sposób organizacji zajęć jest dostosowany tak, aby studiowanie na dwóch kierunkach było możliwe czasowo i organizacyjnie, również dla studenta pracującego. Co ważne, jeśli student np. wybierze kierunki Informatyka oraz Mechatronika już w pierwszym roku nauki, faktycznie realizuje dwa kierunki studiów, ponieważ pierwszy rok kształcenia dla tych kierunków jest wspólny. W kolejnych latach toku studiów realizowane są już osobne przedmioty, zarówno dla kierunku podstawowego, jak i dla kierunku wybranego jako drugi. Oczywiście, będąc studentem Informatyki lub Mechatroniki, możliwe jest również studiowanie równolegle na innych kierunkach, np. Ekonomia, Informatyka i Ekonometria. W takim wypadku różnice programowe są nieco większe, i co za tym idzie, obciążenia dydaktyczne również, co wynika z rozbieżności pomiędzy kierunkami, jednak w zamian absolwent jest wszechstronniej wykształcony.

Dla studentów podejmujących kształcenie na drugim kierunku przewidziane są atrakcyjne programy stypendialne. Ponadto na ostatnim roku studiów możliwe jest podjęcie studiów podyplomowych z szerokiej oferty studium podyplomowego WSG.

Perspektywy zatrudnienia

Miejsca i stanowiska pracy (możliwości zatrudnienia – przewidywane sektory zatrudnienia, miejsca i stanowiska pracy ):

- Firmy zajmujące się składem tekstu;

- Mała poligrafia;

- Drukarnie;

- Firmy zajmujące się tworzeniem grafiki oraz serwisów www;

- Agencje reklamowe;

- Producenci gier;

- Grafik komputerowy;

- Webmaster;

- Specjalista ds. DTP

Uprawnienia zawodowe

W ramach programu studiów zawarte są treści kształcenia, które w pewnym zakresie przygotowują do uzyskania uprawnień projektowych lub instalacyjnych w zakresie elektryki, mechaniki, informatyki. Absolwent może zdobyć uprawnienia w wyżej wymienionym zakresie po ukończeniu odpowiednich kursów i zdaniu egzaminów.

Ścieżki kariery

W ramach zagadnień realizowanych na kierunku Informatyka student, poza kompetencjami technicznymi, wyposażany jest również w szereg kompetencji tak zwanych miękkich, co daje możliwość rozwoju kariery informatyka, również na poziomie menedżerskim. Interdyscyplinarne podejście do kształcenia technicznego pozwala również na sprawne poruszanie się przyszłego inżyniera w różnych branżach technologicznych. Istotnym elementem kształcenia jest również, w ramach poszczególnych przedmiotów, poruszanie zagadnień na temat aktualnej sytuacji w poszczególnych branżach. Ułatwia to przyszłemu absolwentowi ewentualne podjęcie decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej. W branży IT możliwości realizacji ścieżki kariery inżynierskiej są bardzo szerokie, dotyczyć to może zarówno stanowisk pracy związanych z sieciami komputerowymi, jak i kariery programisty. Studiując Informatykę w Wyższej Szkole Gospodarki, student uzyskuje możliwość rozwijania się zarówno w zakresie technologii sieciowych, tu partnerem strategicznym jest firma ATOS, jak i w zakresie programowania, partnerem jest firma MOBICA.

Uzupełnienie wykształcenia

Absolwent obszarów studiów realizowanych w ramach kierunków Mechatronika i Informatyka jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na dowolnej Uczelni, posiadającej uprawnienia magisterskie. Wśród kierunków studiów drugiego stopnia, prowadzonych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, jest Mechatronika. W kontekście kariery zawodowej istotne jest uzyskanie tytułu magistra, ważny jest również kierunek, a co za tym idzie zakres wiedzy i kompetencji. Mechatronika drugiego stopnia, oferowana dotąd tylko w kilku polskich politechnikach, daje szerokie kompetencje techniczne. Rynek pracy zgłasza w zakresie informatyki i mechatroniki (informatyka jest istotną częścią mechatroniki) rosnące potrzeby kadrowe. Na pracowników z takim przygotowaniem czekają ciekawe miejsca pracy, duże możliwości rozwoju kariery zawodowej i ponadprzeciętne zarobki. Rekomendowane specjalizacje jest to część cyklu kształcenia, którego celem jest wyposażenie przyszłego inżyniera w specjalistyczne kompetencje w ramach wybranej przez studenta wąskiej specjalizacji. Realizacja tego etapu odbywa się głównie poprzez realizację zadań projektowych oraz przygotowanie pracy inżynierskiej. Przykładowa tematyka specjalizacji i profili dyplomowania:

- systemy CAD;

- programowanie urządzeń mobilnych;

- sieci komputerowe;

- bazy danych;

- metrologia;

- sterowanie i automatyka;

- tematyka zaproponowana przez studenta i zaakceptowana przez Dziekana.

Zasady Rekrutacji

Szczegółowe informacje dotyczące czesnego, dofinansowania oraz procesu rekrutacji znajdują się na stronie www.oferta.byd.pl

© 2016 Wyższa Szkoła Gospodarki
  • Facebook