WORTAL KREATYWNY

Przemysły kreatywne? Co to jest?

Kilka słów wstępu...

Przemysły kreatywne, ze szczególnym uwzględnieniem świata mediów i szeroko rozumianych audiowizualiów, należą obecnie do najszybciej rozwijających się sektorów w Europie. Dynamiczny rozwój rynku medialnego – zwłaszcza jego cechy kulturotwórcze, aktywizujące współczesnego człowieka na rynku pracy – oraz rola komunikacji medialnej wpływają bezpośrednio na jakość życia społeczno-kulturalnego i politycznego nowoczesnego społeczeństwa, także w Polsce. Przemysły kreatywne, w skład których wchodzą przemysły kultury,  ze względu na szeroki wachlarz możliwości rozwijania drogi zawodowej w sektorze mediów i sztuk audiowizualnych, potrzebuje także akademickiego oszlifowania. Branża kreatywna – obejmująca zarówno twórców, jak i organizatorów życia kulturalnego oraz świata mediów – oferuje możliwości rozmaitych form zatrudnienia. Wymaga ona jednocześnie dobrej znajomości obszaru, którego reguły działania są zmienne, zależne od bieżącej sytuacji społeczno-kulturalnej i politycznej, a zatem nieustannie aktualizowane. Aby być aktywnym na rynku przemysłów kreatywnych należy wychodzić naprzeciw nowym możliwościom i trendom. Trzeba zatem wyróżniać się  wrażliwością i intuicją w zakresie nowych mediów i szeroko pojętej kultury oraz wysokim poziomem interdyscyplinarnej wiedzy przekraczającej ramy wąskich specjalizacji. Cel i główny atut przemysłów kreatywnych to gruntowna interdyscyplinarna edukacja z pogranicza wielu dziedzin sztuki, kultury, ale także biznesu, aby z jednej strony realizować własne twórcze pomysły, z drugiej prawidłowo i z sukcesem odnaleźć się na rynku. Zatem są połączeniem wiedzy, kreatywności z przedsiębiorczością i dobrze pojętą ekonomiką osobistej produktywności.   

Prof. Marek Chamot

Przemysły kreatywne:

Działania, które biorą się z kreatywności, innowacyjności i talentu, które mają zarazem potencjał tworzenia bogactwa oraz miejsc pracy.

Przemysły kreatywne utożsamiane także z przemysłami kultury są stosunkowo nowym sektorem światowej gospodarki. Sektor ten oparty jest na kreatywnych, innowacyjnych i wynikających z talentu działaniach twórców szeroko pojętej sztuki, mediów i projektowania. Podstawą do zaistnienia tych działań jest bogata i wielodyscyplinarna wiedza twórców sektora kreatywnego, w wyniku której wytwarzane i dystrybuowane są dobra oraz usługi posiadające wartość dodaną (m.in. wysoką jakość, atrakcyjną i przemyślaną formę

Przemysły Kreatywne są stosunkowo nowym obszarem światowego rynku ( samo określenie pojawiło się w latach ’90), dlatego ich pojawienie się w ofercie jest wielką szansą dla rynku edukacji. Jednocześnie udostępnienie studentom kierunku „przemysły kreatywne” jest naturalnym podążaniem za światowym trendem, który w Polsce dopiero zaczyna być podkreślany i dostrzegany jako obszar przyszłości w dziedzinie gospodarki.

Przemysły kreatywne są istotne ze względu na wielowymiarowość - mogą stać się narzędziem wielu warstw życia. Posiadają wiele kreacyjnych aspektów, z czego do najważniejszych można zaliczyć aspekt: społeczny, ekonomiczny, kulturalny oraz związany ze zrównoważonym rozwojem:

Aspekt ekonomiczny: Handel produktów sektora kreatywnego staje się coraz większą gałęzią handlu światowego. Od roku 1996 do 2005 światowy eksport sztuk wizualnych wzrósł z 10.3 do 22.1 miliarda. W tym samym czasie potroiły się wpływy z obrotów mediów audiowizualnych.

Aspekt kulturowy: Przemysły kreatywne są pomostem, który łączy kulturę i ekonomię. Z jednej strony są czynnikiem kulturotwórczym, z drugiej natomiast stanowią sposób, poprzez który ta kultura wpływa na ekonomię i społeczeństwo.

Zrównoważony rozwój: Podobnie jak środowisko naturalne kapitał kulturalny także musi podlegać ochronie. Rolę tę idealnie wypełniają różne gałęzie przemysłów kreatywnych. Sektor kreatywny jest też w swojej idei przyjazny środowisku. Ponieważ opiera się na ludziach i ich ideach a nie na surowcach czy ziemi i zwykle jest mniej zależny od infrastruktury przemysłu ciężkiego.

Przemysły Kreatywne to przede wszystkim obszar dedykowany Indywidualnościom, skierowany na pasję, umiejętność kreacji i tworzenia innowacyjności. Dziedzin kreatywnych wciąż przybywa, jednak do najważniejszych zaliczane są obszary, które skupiają się wokół:

 • reklamy,
 • filmu i wideo,
 • architektury,
 • muzyki, 
 • rynku sztuki i antyków,
 • sztuk performatywnych,
 • gier komputerowych i wideo, 
 • rynku wydawniczego,
 • rzemiosła,
 • oprogramowania,
 • wzornictwa,
 • radia i telewizji,
 • projektowania mody.
© 2016 Wyższa Szkoła Gospodarki
 • Facebook